งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
     การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ ๘๒.๒๖ คะแนน อยู่ในระดับ B รายละเอียดปรากฎตาม https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=2995

 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564