งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
     การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การดำเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   
 
 
 
 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน

กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

 
  ดาวน์โหลดเอกสาร บันทึกข้อความ คำสั่งมอบหมาย pdf.pdf_220422_151105.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565