งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
     การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   
 
 
 
 

 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน (ADMIN) ของหน่วยงาน ขอประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้ได้ดำเนินการลงข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดในระบบ ITAS การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Inteority and transparency Assessment : OIT)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

 
  ดาวน์โหลดเอกสาร CamScanner 04-25-2022 11.37.pdf_250422_134915.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565