งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
     การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการกำกับดูแลและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรร
   
 
 
 
 

 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการกำกับดูแลและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานอำเภอ.pdf_250422_142552.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565