งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
     การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
 
 
 

 เพื่อให้มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลเกาะเพชรให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์คะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564 และคำสั่งเทศบาลตำบลกาะเพชร ที่ 118/2565 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ลงวันที่ 4 เมษายน 256๕ ที่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ การกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

 
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมาตรการขับเคลื่อน.pdf_250422_145024.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2565