ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ราย นางสาวศิริพร โม๊ะโสย จำนวน ๑๐ เดือน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
2จ้างโครงการตอกเสาเข็มไม้กันดินสไลด์บริเวณไหล่ทางถนนภายในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามประมาณงานพร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
3จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
4จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวปราณี เพ็งจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099284263) 26 ก.ย. 2566
5 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวกนกวรรณ อยู่ประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099307239) 26 ก.ย. 2566