งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน

E-service

 
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ ออนไลน์ E-service
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
บริการขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
บริการขอใช้ห้องประชุม
บริการขอใช้ป้ายไฟจราจร
อื่น ๆ
 
อินบ็อกซ์
กรุณากรอก ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานขอรับบริการออนไลน์ :
 
 
รหัสส่งข้อมูล