งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
คณะผู้บริหาร
 
นายเดชา แก้วเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 081 978 5230
นายดลเล๊าะ เจะตำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 089 8769260
นายเพิ่มศักดิ์ บุญญานุพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 081 676 3421
นายจักราวุธ ช่วยจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 083-5223992
นายสมนึก โต๊ะระมัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 089 5911961