อัลบั้มภาพ : ประกาศประชาคมตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม