ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
 

 
 
 
 

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 เรื่อง คือ

1.กิจกรรมการจัดประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
2.กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านเกาะเพชร(หอถังโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรและหอถังบ้านครูสุชาติ )
3.การประชุมปรึกษาหารือ หาทางออกร่วมกัน กรณีฟาร์มไก่ "ธนธรณ์ฟาร์ม" ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะเพชร
4จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการจัดซื้อที่ดิน สำหรับการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือการบริการสาธารณะหรือก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน.pdf_180324_111308.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th