KM การจัดการความรู้
     
   KM การจัดการความรู้    การทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง
   
 

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร 
ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปูทะเล
บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวันครศรีธรรมราช จัดโครงการธนาคารจุลินทรีย์ เพื่อให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยมี นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ เป็นวิทยากร
 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th