อัลบั้มภาพ " ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให"
           ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่นว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า โดยเจ้าของลักลอบนำดอกไม้เพลิงมาเก็บไว้บริเวณหมู่บ้านมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแรงระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ้บเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการปกครองพิจารณาแล้วเห้นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพยืสินของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวอีก จึงข้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินตาม ข้อที่1 และข้อที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้