อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ การใช้งานระบบ BBL
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2566

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2566
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน นศ.031 สะพานบ้านด่านนุสรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน นศ.031 สะพานบ้านด่านนุสรณ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2566

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2565
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2565
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็
(จำนวน 50 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2565
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2565
สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่2
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่2
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
[ 1 ][ 2 ]  >  >>