อัลบั้มภาพ "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565"
           ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 จึงขอเชิญประชาชนที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในตำบลเกาะเพชร เสนอประเด็นปัญหา แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเทศบาลตำบลเกาะเพชรจะนำข้อเสนอ ความคิดเห็นที่ได้รับทราบ ไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลเกาะเพชรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป