อัลบั้มภาพ "ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่2"
           เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้ง 15 หอถังที่ให้บริการประชาชน เพื่อนำผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ มาพิจารณา หาแนวทาง กรณีน้ำประปาที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ำประปา