อัลบั้มภาพ "ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตามอำนาจหน้าที่ ที่ประชุมมีมติเสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 1.โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะเพชรมีจำนวนมาก แต่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ค่อนข้างน้อย เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แนะนำให้วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อไป 2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ แก่กลุ่มอาชีพที่ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง