อัลบั้มภาพ "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566"
           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อเทศบาลตำบลเกาะเพชรจะได้นำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชรและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว ผลจากการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในครั้งนี้ เทศบาลได้นำดำเนินการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ และจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง แล้ว สำหรับโครงการอื่น เทศบาลจะดำเนินการพิจารณาดำเนินการตามสถานะทางการคลังต่อไป