อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล(์No gift Policy)"
          วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของไทย และ จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล(์์No Gift Policy) เพื่อให้เป็นตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ