อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ การใช้งานระบบ BBL"
          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเพชรงาม รองปลัดเทศบาล นางกัลยา ยังอุ่น และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานทุกงาน ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินความเสี่ยง และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนความเสี่ยง