อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6)"
           เมื่อวันที 7 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลเกาะเพชร นำโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านเกาะเพชร หอถังโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรและหอถังบ้านครูสุชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร) ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ให้รายลัเอียดข้อมูลการดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขอมติที่ประชุมว่าการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และมติที่ประชุมเห็นชอบว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม