กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No