นางสาวบุณยนุช ทองเอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 088-2653848
นางสาวฐิติพร มากดำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสารภี ทองเพ็ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกรองกรอย อุดมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวตาลจนา คงวัดใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจินตนา ศรีเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจอมขวัญ ด้วงสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพา เกื้อทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริชญา มนต์แก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายนิยม ศรีอุทัย
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th