นายวรพงค์ ช่วยจิตร
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-7792837
นายวรพงค์ ช่วยจิตร
นายช่างโยธาอาวุโส
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวไอลดา เพ็ชรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตรียุทธ ชูฟอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรยุทธ์ ฤทธิมุณี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทวีรัตน์ นวลหนูปล้อง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวุฒิชัย ทองขาว
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายเจษฎา สุขย้อย
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบประปา
นายอับรอน อิมหมัน
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบประปา
นายวสันติ์ สวัสดิ์โรจน์
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบประปา
นายวุฒิไกรเจะตัม
จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์
นายวิฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th