ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง) งบประมาณ ๒๙,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
2จ้าง เหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก จำนวน ๑ อัตรา ราย นายไชยชาญ สามัคคีธรรม งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
3จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก จำนวน ๑ อัตรา ราย นายสุกฤษฎ์ พูลดำ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.- บาท ( เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
4จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก จำนวน ๑ อัตรา ราย นายราเชน สุคนธุ์พันธุ์ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.- บาท ( เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
5จ้างเหมาบริการ เต็นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร (พร้อมโต๊ะ ๖ ตัว และเก้าอี้ ๑๐ ตัว) จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐บาท และ ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง จำนวน ๑๔ ดวง ๆ ละ ๑๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566
6ซื้อธงประจำศูนย์ อปพร. รายละเอียด จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๔๑.๕๐ ( เก้าพันสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
7จ้างจัดจ้างเหมาบริการทำสะพานสำหรับตักบาตรโครงการเทศบาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาด ๒x๓ เมตร ( รายละเอียดตามประมาณการ ทต.เกาะเพชร กำหนด) งบประมาณ ๙,๐๐๐.- บาท ( เก้าพันบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
8จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๑-๙๒๒๓ นศ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน งบประมาณ ๒๖,๘๕๙.-บาท ( สองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
9ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน) งบประมาณ ๖๗,๕๐๐.-บาท ( หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
10จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านบางปราชญ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ( รายละเอียดตามปริมาณงานทต.เกาะเพชรกำหนด) งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566
11จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ราย นางสาวศิริพร โม๊ะโสย จำนวน ๑๐ เดือน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
12จ้างโครงการตอกเสาเข็มไม้กันดินสไลด์บริเวณไหล่ทางถนนภายในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามประมาณงานพร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
13จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
14จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวปราณี เพ็งจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099284263) 26 ก.ย. 2566
15 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวกนกวรรณ อยู่ประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099307239) 26 ก.ย. 2566
16จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวถนอมศรี คงเหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099308295) 26 ก.ย. 2566
17 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นายภคินัย ไชยคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099310584) 26 ก.ย. 2566
18 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวนาตาชา เพอสะและ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099326635) 26 ก.ย. 2566
19จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นายด่าโหด วาโยสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099328498) 26 ก.ย. 2566
20 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นายอะดัม แขกพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099330298) 26 ก.ย. 2566
21 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นายวสันต์ บัวจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099336290) 26 ก.ย. 2566
22 จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099467657) 26 ก.ย. 2566
23 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099333615) 26 ก.ย. 2566
24จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวสินีนาฏ ศรีพิทักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099283120) 26 ก.ย. 2566
25จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวชิตชนก หมัดพวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099196087) 26 ก.ย. 2566
26จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นายกรกฤต เกลี้ยงเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099280891) 26 ก.ย. 2566
27 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก นางสาวเรไร ดำชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099283488) 26 ก.ย. 2566
28จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099465315) 20 ก.ย. 2566
29 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๒๒๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099317700) 13 ก.ย. 2566
30จ้างเหมาบริการรถไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099264688) 12 ก.ย. 2566
31 ซื้อไมค์ประชุม จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099267909) 12 ก.ย. 2566
32 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099232430) 11 ก.ย. 2566
33 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099227247) 08 ก.ย. 2566
34ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099240300) 07 ก.ย. 2566
35ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099243032) 07 ก.ย. 2566
36 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099259807) 07 ก.ย. 2566
37 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099269324) 07 ก.ย. 2566
38ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099150587) 06 ก.ย. 2566
39ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.-บาท ( แปดพันบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099291633) 06 ก.ย. 2566
40จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๖,๗๐๐.- บาท ( หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099299053) 06 ก.ย. 2566
41ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๔,๐๐๗-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099304402) 06 ก.ย. 2566
42ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งหน้าแปลน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๒,๕๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099305855) 06 ก.ย. 2566
43 ซื้อถังน้ำประปา (ไฟเบอร์) จำนวน ๔ ใบ ๆ ละ ๒๒,๗๐๐.- บาท งบประมาณ ๙๐,๘๐๐.- บาท ( เก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099313883) 06 ก.ย. 2566
44จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบำรุงวิทยา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหรง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด ตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ของสำนักงบประมาณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 6609913597 05 ก.ย. 2566
45จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามประมาณการที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) งบประมาณ ๑๗๖,๒๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099048389) 01 ก.ย. 2566
46ซื้อเก้าอี้พนักพิงเกรด A (พลาสติก) จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099043533) 01 ก.ย. 2566
47 ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าโพเมก้า ขาชุบโครเมียม ขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099054434) 01 ก.ย. 2566
48ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099059266) 01 ก.ย. 2566
49จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางปราชญ์-สระตรุด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงาที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด และตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ มฐบร.๑๐๑/๕๓ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099115587 01 ก.ย. 2566
50จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร) งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66099126516) 01 ก.ย. 2566
51จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจ่าง นวลสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านต้นสน ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ของสำนักงบประมาณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 6609913097 01 ก.ย. 2566
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th