นางจำเนียร อนุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 081-5416289
นางสาวกรพินธ์ จันทร์จุฬา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร095-0366647
นางสาวอรกัญญา ตำแอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกิตติมา นวลจุ้ย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปาณิสรา คงสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ เพชรรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวโสภาพรรณ บุญช่วย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอภิเชษฐ์ ชัยมณี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สิบเอกวีรพงศ์ นวลขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวณัฏฐา มะหมัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสุกัลยา เอี่ยมสะอาด
ครู ศพด.บ้านไชยราม
นางสาวดวงเดือน โต๊ะมะสะหัด
ครู ศพด.เทศบาลตำบลเกาะเพชร
นางสาวปารณัฐ ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมะซากี ดือราโอะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรารัตน์ เพอสะและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอัษฎายุทธ สุวรรณคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร ทองขาว
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีชัย วัดล่อง
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวชนารักษ์ นิยมเดชา
ครู ศพด.เทศบาลตำบลเกาะเพชร
นางสาวมนธิรา สุขเกษม
ครู ศพด.บ้านไชยราม
นางรุ่งนภา อินทวงศ์
คนงาน
นางสาวกัณทิมา เทียนทอง
คนงาน
นายพงศ์ศักดิ์ รัตนรัตน์
คนงาน
นายบวรพงศ์ เพ็ชรแก้วเพ็ชร
คนงาน
นายปรัญชัย เพ็ชรแดง
คนงาน
นายคธาวุฒิ เสนมณี
คนงาน
นายพีรวิศ นวลขาว
คนงาน
นายไพโรจน์ ผลสุย
คนงาน
นางสาวอารดา สุขเฝาะ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายกรกฤต เกลี้ยงเกิด
จ้างเหมาบริการงานการศึกษา
นางสาวนาตาชา เพอสะและ
จ้างเหมาบริการงานสุขาภิบาล
นายภคินัย ไชยคง
จ้างเหมาบริการงานสุขาภิบาล
นางสาวชิตชนก หมัดพวงศ์
จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเรไร ดำชุม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปราณี เพ็งจันทร์
จ้างเหมาบริการ
นายอดัม แขกพงษ์
จ้างเหมาบริการประจำรถจัดเก็บขยะ
นายด่าโหด วาโยสัน
จ้างเหมาบริการประจำรถจัดเก็บขยะ
นางถนอมศรี คงเหล่
จ้างเหมาบริการ
นายวสันต์ บัวจันทร์
จ้างเหมาบริการสถานีสูบน้ำ
นางสาวกนกวรรณ อยู่ประพันธ์
จ้างเหมาบริการงานการเจ้าหน้าที่
นายไชยชาญ สามัคคีธรรม
จ้างเหมาบริการประจำรถลำเลียงน้ำ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th