นางจำเนียร อนุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-5416289
นางสาวกรพินธ์ จันทร์จุฬา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 095-0366647
นางสาวอรกัญญา ตำแอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นิติกร
นางสาวกิตติมา นวลจุ้ย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปาณิสรา คงสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ เพชรรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวโสภาพรรณ บุญช่วย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอภิเชษฐ์ ชัยมณี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
สิบเอกวีรพงศ์ นวลขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวณัฏฐา มะหมัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสุกัลยา วิสุทธิสาโรช
ครู(คศ.3)
นางสาวดวงเดือน โต๊ะมะสะหัด
ครู(คศ.3)
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวปารณัฐ ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมะซากี ดือราโอะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรารัตน์ เพอสะและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสมพร ทองขาว
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีชัย วัดล่อง
พนักงานตกแต่งสวน
นายอัษฎายุทธ สุวรรณคีรี
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวมนธิรา สุขเกษม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชะนารักษ์ นิยมเดชา
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางรุ่งนภา อินทวงศ์
คนงาน
นางสาวกัณทิมา เทียนทอง
คนงาน
นางสาวอารดา สุขเฝาะ
คนงาน
นายบวรพงศ์ เพชรแก้วเพชร
คนงาน
นายพงศ์ศักดิ์ รัตนรัตน์
คนงาน
นายพีรวิศ นวลขาว
คนงาน
นายคธาวุฒิ เสนมณี
คนงาน
นายปรัญชัย เพ็ชรแดง
คนงาน
นายไพโรจน์ ผลสุย
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวชิตชนก หมัดพวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกวรรณ อยู่ประพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนาตาชา เพอสะและ
พนักงานจ้างเหมาบริการงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสินีนาฏ ศรีพิทักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนา
นางสาวปราณี เพ็งจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการแม่บ้าน(ศพด)
นางสาวเรไร ดำชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการแม่บ้าน(ศพด)
นางสาวถนอมศรี คงเหล่
พนักงานจ้างเหมาบริการแม่บ้าน
นายวสันต์ บัวจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานเกษตร ดูแลเครื่องสูบน้ำ
นายภคินัย ไชยคง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
นายกรกฤต เกลี้ยงเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการงานการศึกษา
นายอะดัม แขกพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะ
นายด่าโหด วาโยสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะ
นายไชยชาญ สามัคคีธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยประจำรถลำเลียงน้ำ
นายสุกฤษฎ์ พูลดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th