มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
 
    • ประเภท บริหารท้องถิ่น
  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     
    • ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
  2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
  2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
     
    • ประเภท วิชาการ
  3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3803 นักวิชาการศึกษา
     
    • ประเภท ทั่วไป
  4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
     
 
 

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th