ตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าสตน ต่อมาเมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทยได้แยกออกจากตำบลหน้าสตน โดยนำชื่อตำบลมาจากวัดเกาะเพชร เดิมชื่อ วัดเกาะเเค็ด(สันนิษฐานว่า มาจาก “กอแเค็ด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้น ) ต่อมาแผลงเป็น เกาะเพชร ตำบลเกาะเพชรเป็นตำบลที่ติดกับทะเลอ่าวไทยและเป็นตำบลหนึ่งในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th