นายเดชา แก้วเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 081 978 5230
ว่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
นายเพิ่มศักดิ์ บุญญานุพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 081 8913451
นายจักราวุธ ช่วยจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 083-5223992
นายสมนึก โต๊ะระมัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
โทร. 089 5911961
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th