การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 โครงสร้าง   
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
  O3 อำนาจหน้าที่   
  O4 ข้อมูลการติดต่อ   
   
   
 • การประชาสัมพันธ์
 • O5 ข่าวประชาสัมพันธ์   
   
   
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O6 Q&A   
   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

   
 • แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 • O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
  O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   
   
 • การปฏิบัติงาน
 • O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
   
   
 • การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 • O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  
  O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
  O13 E-SERVICE   
   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  O19 รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
  O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม   
   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
   
 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
 • O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
   

  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

   
 • นโยบาย No Gift Policy
 • O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่   
  O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
  O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   
  O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา   
   
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
  O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   

  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
   
   
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
  ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
  โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
  E-mail : office@kohpetcity.go.th
  www.kohpetcity.go.th