นางสาวบุณยนุช ทองเอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 088-2653848
นางสาวฐิติพร มากดำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 063-587-2189
นางกรองกรอย อุดมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.064-039-8269
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวตาลจนา คงวัดใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานโทร.098-791-9553
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจินตนา ศรีเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร.086-291-4370
นางจอมขวัญ ด้วงสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพา เกื้อทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริญชยา มนต์แก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายนิยม ศรีอุทัย
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริพร โม๊ะโสย
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th