การศึกษา

   ข้อมูลด้านการศึกษา
           โรงเรียนประถมศึกษา            3              แห่ง
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 1              แห่ง
           โรงเรียนสอนศาสนาภาคฟัฎฎูอีน                 5              แห่ง

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

สถาบันทางศาสนา 
            วัด                                        1               แห่ง                    
           มัสยิด                                   5               แห่ง  
สถาบันทางศิลปวัฒนธรรม  
           สภาวัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง

การสาธารณสุข

มีการให้การบริการด้านสาธารณสุขในด้านจำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุข
            สถานพยาบาลเอกชน              1              แห่ง
            สถานีอนามัย                          1              แห่ง

จำนวนประชากร

ประชากรของตำบลเกาะเพชรทั้งสิ้น   7,490    คน  แยกเป็นชาย 3,802   คน  หญิง  3,688 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  3.56  คน  /  ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,336  หลังคาเรือน

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th