นางกัลยา ยังอุ่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร. 081-8926520
นางกัลยา ยังอุ่น
รองปลัดเทศบาล
โทร. 081-8926520
นางสาวบุณยนุช ทองเอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 088-2653848
นางจำเนียร อนุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-5416289
นายวรพงค์ ช่วยจิตร
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-7792837
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th