ฐานข้อมูลเปิดเผยของรัฐ (Open Data)
 
 
 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=4
 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=11
 
- การประเมินผลแผนพัฒนา
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=6
 
- แผนการดำเนินงาน
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=7
 
- แผนอัตรากำลัง
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=8
 
- แผนพัฒนาบุคลากร
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=9
 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=10
 
- รายงานการประชุมสภา
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=27
 
- ประกาศ/ระเบียบสภาเทศบาล
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=28
 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=2
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=18
 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=3
 
- ประกาศราคากลาง
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=17
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=18
 
- รายงานการเงิน
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=22
 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=146
 
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=25
 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
https://www.kohpetcity.go.th/news.php?cat_id=169
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th