นายชิตณรงค์ แก้วเนิน
ประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
โทร. 090-7106681
นายสมพงศ์ เพ็ชรแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล เกาะเพชร
โทร.080-3801524
นายก่อเฉ็ม หวันเตะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 090-7055710
นายฮาริส หมัดหมัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 081-8950846
นายปรีดา แก้วเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 081-9081372
นายต้าน คงวัดใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 084-0632343
นายสายูดี เจ๊ะดุหมัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 065-4812350
นายชิตณรงค์ แก้วเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
โทร.090-7106681
นายยุโสป โต๊ะกะมิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.089-5882030
นายจรัญ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.087-2718235
นายพิเชต นวลขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.081-7987859
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์โรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.064-0439195
นายพิมล สุขศรีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.092-2714641
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th