ที่ตั้ง  

           ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2 ติด ถนน สาย รพช. หัวอ้ายเต่า – บ้านบางโหนด  ระยะทางห่างจากอำเภอหัวไทร   ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ประมาณ 16,698  ไร่หรือประมาณ  26.718 ตารางกิโลเมตร
           ทิศเหนือ           จด     ตำบลขนาบนาก    อำเภอปากพนัง
           ทิศใต้               จด     ตำบลหน้าสตน
           ทิศตะวันตก      จด     ตำบลบางนบ , ตำบลท่าซอม
           ทิศตะวันออก     จด    ทะเลอ่าวไทย

 

สภาพภูมิประเทศ

           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเกาะเพชร  เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีพื้นที่ติดต่อทะเลอ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีคลองหัวไทร – ปากพนังไหลผ่าน

สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลเกาะเพชรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม  มี  2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  จนถึงเดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
                 ช่วงแรก     ระหว่างเดือน พฤษภาคม  ถึง เดือน ตุลาคม  เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มีปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก
                 ช่วงที่สอง  จากเดือนพฤศจิกายน ถึง  มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง  รวมทั้งพายุดีเปรสชั่น จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก                      
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ  370   เซลเซียส และต่ำสุด ประมาณ   180  เซลเซียส

จำนวนประชากร

          ประชากรของตำบลเกาะเพชรทั้งสิ้น   7,490    คน  แยกเป็นชาย 3,802   คน  หญิง  3,688 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  3.56  คน  /  ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,336  หลังคาเรือน

 
 

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th