วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพรียบพร้อม
สร้างสังคมล้อมรัก ยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน คืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรมชาติ
 
 
พันธกิจ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ
4.ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th